Aratanga dɔgɔtɔrɔso la, tɛgɛ bɛ ɲini ka da yaala-yaalafuraw feerekɛlaw kan.

Kumakanw 25:00
Radio la maana
Radio la maana © @ RFI Mandenkan

Polisiw karila ka don Aratanga dɔgɔtɔrɔso la, o ye bɛɛ dabali ban.Aratanga sigi arajolamaana baroda mugan ni naaninan. A b'o sɔrɔ karidon, nɛgɛ kanɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye, segi ye bɛ kɛ a kan, nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye.