Farafinna sɔrɔ ko

FARAFINNA SƆRƆ KO y'anw ka jɛmukan kura ye RFI MANDENKAN kanA bɛ kuma Farafinna sɔrɔ cɔgɔyaw kan ani an ka sugu sanin feere cɔgɔyaw.Ka siifiw hakilina ɲumanw lakodon, minnu bɛ Farafinna ka ɲɛta jira.Farafinna sɔrɔ ko bɛ lase aw ma alamusa o alamusa nɛgɛ kaɲɛ 08h mana tɛmɛn ni sanga 20 ye maden duguw waati la.

A kɛbaga :
Laseli kɛnɛw bɛɛ
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  1. 1
  2. 2
  3. 3