Dɔnkiliw sɔrɔ sira kura walima u feere tabolo kura, nafaw n'a kɔlɔlɔw ye jumɛn ye dɔnkilidalaw ma?

Kumakanw 10:00
Salif Keita, RFI kumaso kɔnɔ, février kalo, san 2019.
Salif Keita, RFI kumaso kɔnɔ, février kalo, san 2019. © Christian Rose

"Jɛmukan tɛmɛnen"Ni fɔlɔ dɔnkiliw tun bɛ sɔrɔ ani ka lamɛn kasɛti ni "CD" sababu la, sisan a bɛ kɛ bɔlɔlɔw de sanfɛ. O sirafɛ dɔnkilidala dɔw sera ka yɛlɛma ka kɛɲɛ ni  waati in baaracogow ye dɔw fana fɛ, a ye gɛlɛya de lase u ma.

Ganseli

Farafinna sɔrɔko jɛmukan in bɛna jabi dɔ di o kan. Dɔnkiliw sɔrɔ sira kura walima u feere tabolo kura in nafaw n'a kɔlɔlɔw ye jumɛn ye dɔnkilidalaw fɛ? Farafinna sɔrɔko jɛmukan in bɛna jaabi dɔ di o kan.

An bɛna doɔnkilidalaw yɛrɛ sɔrɔ i n'a fɔ Madess ka bɔ Burkina Faso, Salif Keita ka bɔ Mali jamana kɔnɔ. Ka fara o kan an bɛna masala ni Burkina dɔnkilidalaw ka hakɛ kafo cakɛda "BBDA" ɲɛmaa Walib Bara lamɛn. An bɛna jɛmukan in kuncɛ ni an ka lamɛnlikɛlaw ka hakilinataw ye.