Farafinna jaamaanadilanaw bɛ baara kɛ cogodi dɛmɛ taɲa na?

Kumakanw 10:00
Jaabɔ yɔrɔ dɔ.
Jaabɔ yɔrɔ dɔ. DAVID MCNEW AFP

K'a ta octobre kalo tile 16 k'a taa a bila a tile 13 don, Farafinna jaa maana ɲanagɛba FESPACO tako 27 tun bɛ yen. Jaa maana 239 de ye tali kɛ, Etalon de yénéga, jɔnjɔnba laɲini ɲɔgɔndanw la. U bɔra jamana 50 de kɔnɔ. Nka jaamaana dilanaw bɛɛ tun da bɛnna gɛlɛya kelen min ma, o ye nafoloko dɛsɛ ye. Wari t'u bolo ka baara kɛ, Farafina dɛmɛbagaw bɛrɛ tɛ yen ka dɛmɛ lase cinema baara ma.

Ganseli

Sɔrɔko jɛmukan in bɛna kuma ka taa o gɛlɛya de kan.

Dɛmɛ fetini min bɛ sɔrɔ, a bɛ bɔ jɔnw de fɛ?

Ka se ka ɲinangali ninnu jaabi, an ye weele saman Boubacar Diallo ma, ale ye Mali jaamaanadilanla ye. A ko gɛlɛya bolo ma sɔn ka taa ɲinan FESPACO la.

An bɛna Moumouni Sanou ka sereya sɔrɔ fana. "Documentaire", n'o ye jaamaana sɛbɛman ye, ale de y'o jɔnjɔn sɔrɔ FESPACO tɛmɛnen na.

An bɛna jɛmukan in laban ni Burkina jamanakuntigi Rock Marc Christian Kaboré ni Sénégal ta Macky Sall ka kumakanw ye ka ta Farafinna jaamaana dɛmɛ sira fɛ.