Fɛɛrɛ jumɛnw de kan ka kɛ yasa jamaanabɔ nafa bɛ se ka se a bɔbaaw ma?

Kumakanw 10:00
Farafinna jaabɔraw ka ɲɔgɔndanba "Fespaco", san 2021, Ouagadougou, Burkina Faso.
Farafinna jaabɔraw ka ɲɔgɔndanba "Fespaco", san 2021, Ouagadougou, Burkina Faso. © RFI Mandenkan / Ibrahim BA

Farafinna jaamaana ɲanajɛba FESPACO tako 27 tɛmɛnen kɔ, jaamaana 239 minnu ye talikɛ ɲɔgɔndanw la, olu bɛ ye cogodi Farafinna ani kɔkan? kɛrɛnkɛrɛnen yala sinemaw cari ko n'u feere ko bɛ kɛ cogodi sanko a nafaw ka se a baarakɛlaw ma?

Ganseli

Sɔrɔko jɛmukan in bɛna kuma ka taa o de kan. 

An bɛna masala ni Farafinna jaamaana bɔra saba ye. A fɔlɔ ye Ousmane Samassekou ka bɔ Bamako Mali la. A fila na, o ye Kadi Sanogo ye, ale ye Burkina Faso jaamaanaw sɛbɛn na ye.

Mɔgɔ fila ninnu bɛɛ tun bɛ FESPACO tako 27 la, Ouagadougou. A saba na ye Boubacar Sidibé ye, ale ye Mali jaamaanadilan na ye.