Farafinna sɔrɔ ko

Farafinna jamanaw ka juruw sarali sonsori ko walima u dɔw lasali, babu b'o de kan

A jɛnsɛnna :

Diɲɛ nafolobonw FMI ni Banque Mondiale tun ye weele lase ɔctɔburu kalo tɛmɛnen ko diɲɛ setigi jamanaw ka ton G20 ka fɛɛrɛ ɲini fantan jamanaw ka juruw sara ko la. 

Misali waari
Misali waari ©ISSOUF SANOGO/AFP
Ganseli

Setigi jamana dɔw fana y'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛna bila senkan walasa ka juruw sarali sonsori walima k'a dɔw sarali lasa pewu.

Farafinna jamanaw ka juruw sarali sonsori ko walima u dɔw lasali, sɔrɔko jɛmukan in bɛna kuma o de kan.

Sanko ka fɛɛrɛ kura in kow walawala an ye, an ye weele sama Ousmane Diomandé ma. 

Ale ye sɔrɔko donbaga ye n'a sigininlo Abidjan Cote d'Ivoire. 

An bɛna an ka lamɛlikɛlaw fana hakililaw lamɛn babu kelen in kan. 

Jɛmukan labɛna Issouf ZERBO fɛ.