Farafinna sɔrɔ ko

100 sarala mɔgɔ 30 ɲɔgɔn tɛ barakɛ ni wari marabonw ye "tɛmɛnen"

A jɛnsɛnna :

Olu ka waari kun bɛ mara u yɛrɛ de bolo kɔrɔ a n'a faratiw bɛlajɛni ye. 

Wari ci yɔrɔ dɔw.
Wari ci yɔrɔ dɔw. © Kaourou Magassa/RFI
Ganseli

Nga, bibi in na, nɛgɛjuru kɛra fɛɛrɛ dɔ ye olu ma ka wari mara lakana kɔnɔ. 

O taa bɛ ye. Nɛgɛjuru sira wari ci n'a mara cagɛda bɛ ka caya fana. 

O bɛ se ka kɛ nafaw ye jamanadenw ma.

Sɔrɔko jɛmukan in na, an bɛna kuma kata o de kan.

Sanko ka famuyali jɔnjɔn sɔrɔ, an ye kan bɔ Alassane Ouattara ma. 

Ale ye sɔrɔko donbaga ye ani sanfɛkalanfa CESAG Dakar, Sénégal Faaba kɔnɔ. 

An ye weele sama Lala Aïssata Touré ma, a ka mangoro bayɛlɛma baara kɔnɔ, wari bɛ ci nɛgɛjuru sira fɛ ka caya. 

An ka lamɛlikɛlaw y'o hakilinataw lase an ma. An bɛna o dɔw lamɛn.

Issouf ZERBO ye jɛmukan in labɛn.

ka baroda tɔw lajɛ