Kɛnɛya jɛmukan

Wolonugubɔn, wolonugu sankara walima wolonuguda, faransikan na '' cancer du col de l’utérus

Kumakanw 15:00
wolonugubɔn, wolonugu sankara walima wolonuguda, faransi kan na ''cancer du col de l’utérus''.
wolonugubɔn, wolonugu sankara walima wolonuguda, faransi kan na ''cancer du col de l’utérus''. © RFI

Kɛnɛya jɛmukan in babu bɛ o de kan.

Ganseli

Mun de bɛ wolonugubɔn in lase musow ma ?

Tamasien juma bi se ka musow sɔmi a ra ?

Mun de bɛ se ka kɛ sanko k’a kɔrɔtigɛ ?

Aw bina o ɲinangaliw jaabi sɔrɔ.

Baro in kɔnɔ fana an bɛna muso fila ka seereyaw ni ɲinangaliw lamɛn.