Kɛnɛya jɛmukan

Koronabana siya kura dɔ bɔra san tɛmɛnin laban na, o wagati kelen na, bolocifura dɔw sɔrɔ la, yasa k'a kɔrɔtigɛ

Kumakanw 10:00
Koronabana boloci ''Afrique du Sud'' jamana na.
Koronabana boloci ''Afrique du Sud'' jamana na. © Siphiwe Sibeko, AFP

Aw ka bi kɛnɛya jɛmukan babu bɛ o de kan.

Ganseli

Kɛnɛya jɛmukan in kɔnɔ, baro bɛ kɛra ni Pr Fodé Bengali SAKO ye nɛgɛjurusirafɛ. Ale ye koronabana dɔnbaga ye n’a bɛ baarakɛ ''Guinée'' koronabanabaatɔw furakɛliso la, ''Conakry''.

An bɛna an ka lamɛlikɛla fila ka hakilina ni ɲininkaliw jaabi fana.

Mun de bɛ ''covid19'' bana sugu kura in ni fɔlɔ ta bɔ ɲɔgon na? Bolocifura sugu jumɛnw de bɛ yen?

O furaw bɛna se farafinna wagati jumɛn? Wala farafinna, furaw bɛ ka ɲini wa?

Aw bɛna ɲininkali ninnu bɛɛ jaabi sɔrɔ jɛmukan in kɛnɛ kan.