Aw ka bi jɛmukan bɛ kuma "Don d’organe" de kan, n'ale ye k'i fari fan dɔ di mɔgɔ wɛrɛ ma

Kumakanw 10:00
Rɛn "rein" dɔ bɛ ka don dɔ la .
Rɛn "rein" dɔ bɛ ka don dɔ la . Getty Images

Banadɔw juguya fɛ, adamadenw bɛ se ka bɔnɛ u fandɔ la k'u ka baloko gɛlɛya. Nka, o dɔw bɛ lakisi u mɔgɔ ɲɔgon ka fari yɔrɔ dɔ dili sababu la.

Ganseli

Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, Rein, Fogofogo, biyɛn, kunakuna, nuguden, o fanw bɛ se ka di sanko ka banabatɔw ta falen, Faransi kan na « Don d’organe ».

Manden jamanaw kɔnɔ, sariyaw bɛ yen min bɛ kuma o waleya kan. Nka,k'u fari fan di, wala o bɛ ka waleya wa ?

kɛnɛya jɛmukan in bɛna ɲɛfɔli kɛ o de kan. Ka se ka babu in walawala aw ye, an bɛna masala ni dɔgɔtɔrɔ saaba ye.

A folo, Dr Arthur KANGANGA, rein dɔgɔtɔrɔ ka bɔ "Cocody" dɔgɔtɔrɔsoba la, "Abidjan, Côte-d'Ivoire" jamana kɔnɔ, a fila nan, Dr Paulain SOMDA, ale bɛ baarakɛ "Burkina" ka kɛnɛyako cɛgɛda "CNSP" la, Ouagadougou, saaba na, o ye Dr Boubacar TOGO ye, bɔnbana dɔgɔtɔrɔ don, Hopital Gabriel Touré la Bamako Mali la.