Boɲɛkojugu ye bana ye wa a bɛ senkɔrɔ bana caman wɛrɛw lase mɔgɔ ma

Kumakanw 10:00
Mɔgɔ belebeleba dɔw ja.
Mɔgɔ belebeleba dɔw ja. © AFP

O kɔson "Mars" kalo tile 4 sugandila ka kɛ bɔɲɛ ko jugu bana kɛlɛdon ye diɲɛ kɔnɔ.

Ganseli

O de kama, RFI Mandenkan ya sugandi ka kɛ jɛmukan in babu ye.

Boɲɛkojugu bɛ sɔrɔ mun de sababu la?

A kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ jumɛn ye adamaden ma?

An balimanw aw bɛna o jabiw sɔrɔ.