KƐNƐYA JƐMUKAN

Avril kalo tile 7 de sugandila ka kɛ kɛnɛya don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ kɔnɔ

Kumakanw 10:03
Koronabana bolocilifura "Sinovac".
Koronabana bolocilifura "Sinovac". REUTERS - ATHIT PERAWONGMETHA

Bana min bɛ ka dankari diɲɛ kɛnɛya ko la, o ye koronabana ye. Kɛnɛya don in hokumu kɔnɔ, an ka kɛnɛya jɛmukan in bɛna kuma koronabana de kan.

Ganseli

A banabatɔw furakɛlicɔgɔ ani a kɔrɔtigɛ boloci fura tabolow manden jamanaw kɔnɔ, an bɛna kuma o de kan. 

Ka se ka babu in wala-wala aw ye, an bɛna an ka lasigiden 2 ka kunnafoniw lamɛn ka bɔ  Burkina Faso ani Mali la. An bɛna masala fana ni dɔkɔtɔrɔ 2 ye. A folo ye Dr Garan DABO ye, Banayɛlɛmataw dɔnbaga dɔkɔtɔrɔ de don "Hôpital du Mali" la, Bamako. A fila na ye Pr. Fodé Bangali Sako, ale ye koronabanabatɔw furakɛliso baarakɛla ye Conakry Guinée jamana na.