OMS: Sukarobana bɛ mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ naani ani kɔ de la diɲɛ kɔnɔ

Kumakanw 10:00
Diɲɛ kɛnɛyako tɔnba ka fɔ la, sukarobana bɛ mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ de la diɲɛ kɔnɔ.
Diɲɛ kɛnɛyako tɔnba ka fɔ la, sukarobana bɛ mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ de la diɲɛ kɔnɔ. © Pixabay

A ka can ni mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ naani ye minnu bɛ ni sukaro-bana ye diɲɛ kɔnɔ, diɲɛ kɛnɛyako tɔnba (OMS) ka fɔ la. Wa ko ni fɛɛrɛ jɔnjɔn ma taa dɔ bɛna fara sukarobana banabagatɔw hakɛ kan ka taga a fɛ. Aw ka bi kɛnɛya jɛmukan bɛ kuma o baabu de kan. 

Ganseli

Sukaro-baana sɔrɔ cogo?

A furakɛ cogo ani fɛɛrɛ jumɛnw ka kan k’a taa walasa k’a kumbɛn ?

Kɛnɛyatikilamɔgɔ minnu bɛna an kunnafoni o kan, o ye "Professeur Yissouf Joseph DRABO" ye. 

Ale ye sukaro-baana dɔgɔtɔrɔ ye kabɔ "Burkina-Faso", "Ouagadougou Hopital Yalgado" la.

An ye weelen saman  fana "Dr Ibrahim NIENTAO" ma. ale  ye sukaro-baana dɔgɔtɔrɔ ye "Bamako, Mali" la ani baɲamakɛtɔn "ONG santé Diabète" baarakɛla dɔ.