Sɔmɔn, n'a bɛ weele faransikan na "Anacarde" walima "Pomme-cajou", jago daminɛna

Kumakanw 10:00
Sɔmɔn sun, n'a bɛ weele Faransikan na "L'anacardier, l'arbre de noix de cajou".
Sɔmɔn sun, n'a bɛ weele Faransikan na "L'anacardier, l'arbre de noix de cajou". © Nathalie Amar/RFI

Sɔmɔn ni dɔw ko finsan, faransikan na "Anacarde" walima "cajou", a sanni-feere daminɛna kalo tɛmɛnen manden jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen yala "Cote d'Ivoire" ni "Burkina Faso". San 2020, Cote d'Ivoire jamana ye sɔmɔ tɔni wa 848 700 sɔrɔ.

Ganseli

Burkina ta tun ye tɔni wa 100 ɲɔgɔn ye. A bɛ nafa caman de lase mɔgɔw ma, n'olu b'u ka balo sɔrɔ a ra. 

Farafinna sɔrɔ jɛmukan in bɛ kuma sɔmɔnsɛnɛ n'a sanni-feere cogo de kan. 

Jɛmukan in kɔnɔ, an bɛna kuma di sɔmɔn fɔrɔtigi dɔw ma, k'u hakilinaw lamɛn kabɔ "Burkina Faso" ani Cote d'Ivoire" jamanaw kɔnɔ.

An bɛna masala ni Minata KONE ye, ale ye sɔmɔnbaarakɛlaw ka jɛkulu ɲamaa ye, kabɔ "Burkina Faso".