Ɲinan sunkalo kɛɲɛna kokura ni futeni bɔ waati ye manden jamana dɔw la

Kumakanw 10:00
Funteniba, tile bɔlen dɔ i ko kalo. (Ja)
Funteniba, tile bɔlen dɔ i ko kalo. (Ja) RFI/G.Ngosso

O futeni in barika bonyali bɛ se ka gɛlɛya lase dɔw ma, u ka sundo kɔnɔ, n'u ma fɛɛrɛ dɔw sira taga ma.Yala sundonna ka kan ni dumuni ani minfɛn jumɛnw ye sundon waati an'a tigɛ waati?An y'a ɲini ka famuali sɔrɔ o kan dɔgɔtɔrɔw fɛ.