Tulumun n'an b'a weele faransikan na "dépigmentation", a bɛ kɔlɔlɔ caman de lase an ka kɛnɛya ma

Kumakanw 10:00
Dakar suguba, sénégal faaba, porodi tuluw bɛ fan bɛɛ la, minnu bɛ mɔgɔ jɛɛ.
Dakar suguba, sénégal faaba, porodi tuluw bɛ fan bɛɛ la, minnu bɛ mɔgɔ jɛɛ. © Guillaume Thibault/RFI

Jatiminɛ kɛrɛnkɛrɛnen tɛ yen Farafinna min b’a yira mɔgɔ hakɛ min kɛlen don ka tulumun k’u farijɛ nka farigolo dɔgɔtɔrɔ caman k’a jatiminɛw la dɔ bi ka fara ‘’tulumunaw’’ hakɛ kan ka taga fɛ, misalila Farafinna.

Ganseli

Wa a ko kɛlen bɛ sanga ye jamana dɔw la kasɔrɔ a kɔlɔlɔ tan tɛ dɔgɔtɔrɔw ka fɔla.

An ka bi baro bɛna sinsin o de kan.

Ola an ye kuma di Dr Siaka Fomba ma, ale ye farigolo dɔgɔtɔrɔ ye wa a bɛ kalandenya la Dakar walasa k’a dɔ fara a ka lɔniya kan.