KƐNƐYA JƐMUKAN

Kunfilanitun "Choléra" bɛ sɔrɔ cogodi ?

Kumakanw 10:00
Den musomani fitini dɔ, kunfilanitun bana b'a la.
Den musomani fitini dɔ, kunfilanitun bana b'a la. AFP

Bana minnu bɛ sɔrɔ nɔgɔ sira fɛ ‘’kunfilanitun’’ Choléra y’o dɔ ye. Wa a ka teli ka ye fantajamanaw de la ka caya.

Ganseli

Kabi san 2013 diɲɛ kɛnɛyako tɔnba (OMS) bɛ to ka Kunfilanitun-boloci-furaw lajɛ, walasa nin bana in pohi la jamana min kɔnɔ , a ka se ka dɛmɛ kɛ o jamana ye n’a marabagaw b’a fɛ. 

Walasa ka famuali sɔrɔ kunfilanitun sɔrɔ siraw kan, a furakɛli n’a kunbɛnli kan, an ye weelen saman Pr Fodé Bangaly Sako ma kabɔ Lagine walasa ka famuyaliko ɲuman sɔrɔ nin in bana kan. 

Pr Fodé Bangaly Sako ye bana yɛlɛmataw furakɛla ‘’Hopital National de Donka’’ la Conakry.