Boɲɛkojugu ye bana ye wa a bɛ senkɔrɔ bana caman wɛrɛw lase mɔgɔ ma

Kumakanw 10:00
Mɔgɔ belebeleba dɔw ja.
Mɔgɔ belebeleba dɔw ja. © AFP

''Aw bɛna jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye''Boɲɛkojugu bɛ sɔrɔ mun de sababu la?A kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ jumɛn ye adamaden ma?An balimanw aw bɛna o jabiw sɔrɔ