Sin-la-bon bɛ mɔgɔ baa kɛmɛ caman de faga diɲɛ kɔnɔ, musow de ka can olu cela

Kumakanw 10:00
OMS ka fɔla, sin dili den ma, fo kalo wɔrɔ, o laɲinen don
OMS ka fɔla, sin dili den ma, fo kalo wɔrɔ, o laɲinen don © iStock / SeventyFour

''Aw bɛna jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye''       OMS ka jatiminɛ dɔw y’a yira ko, san o san, mɔgɔ baa kɛmɛ naani ni biduru ni segin (458.000) bɛ bɔnɛ u niinna diɲɛ kɔnɔ ‘’Sin-la-bon’’ koson. Wa bana in ka telin ka musow de minɛ. An ka bi baro bɛna sinsin o de kan. Walasa ka famuyali ɲuman sɔrɔ o bana kan, an ye kuma di, Dr Brahima Camara ma, ale ye cancer bana dɔgɔtɔrɔ ye Dakar kɛnɛyaso la, min tɔgɔ Aristide le Dantec.