Ebola bana lakodonna Farafinna tile bin yan fan na san 2014, wa a kɛra mɔgɔ caman sababu ye

Kumakanw 10:00
Ebola
Ebola © twitter ministère Santé de Côte d'Ivoire (Santeci)

Diɲɛ tonba ka jatiminɛw la, bana in kɛra mɔgɔ baa tani kelen ni kɔ sababu ye  Farafinna.Wa, a ye mɔgɔ minnu minɛ san 2014 ani 2015 cɛ, o ka can nin baa mugan ni segin ye ton in ka fɔla halisa. A ye daa digi kɛ jamana minnu na kɔsɛbɛ, o dɔw ye la Guinée, Sierra Leone ani Liberia.Kɔsan in na, bana in kuma kɛra Côte d’Ivoire yani jatiminɛ kɛrɛnkɛrɛnenw kana fɔ ko Ebola bana tun tɛ jamana in kɔnɔ. Maïmouna ZERBO y’a ɲini ka famuyali sɔrɔ Ebola bana kan kɛnɛyatigilamɔgɔw fɛ.