Bi, an bɛ kuma "Furudimi baana" de kan ‘’Ulcère’’ Faransi kan na

Kumakanw 10:00
Dɔgɔtɔrɔso
Dɔgɔtɔrɔso © iStock / ricochet64

Maïmouna ZERBO ye weele sama kɛnɛya donbaga dɔ ma,  baana in sɔrɔ siraw, a furakɛli cogo ani a kunbɛli, u b’o walawala an ye nin jɛmukan kɔnɔ.