Sogodumu-baana, ni dɔw k'a ma sɛnkurubadimi aw b'a lɔn wa? Aw ka kɛnɛya jɛmukan b'o de kan

Kumakanw 10:00
sogodumubaana bɛ mɔgɔ min na, a sɛn bɛ funu tɛn
sogodumubaana bɛ mɔgɔ min na, a sɛn bɛ funu tɛn Pixabay.com CC0 Cnick

"Jɛmukan tɛmɛnen don".Nin lɔgɔkun kɛnɛya jɛmukan babu, bɛ kuma sogodumu-baana de kan, nin dɔw k'a ma sɛnkurubadimi, n'o ye ''goute'' ye faransikan na.An ye weele sama Dr Kaba CONDE ma ka bɔ la Guinée, yassa ka famuyali sɔrɔ baana in sɔrɔ siraw kan, a taamasiyɛnw ani a furakɛli kan.