"OMS" ko san o san Farafinna kɔnɔ, sumaya bana bɛ kɛ denmisɛn ba kɛmɛ fila ni biwɔrɔ de sababu ye

Kumakanw 10:01
Sumaya bana bolocili fura "Mosquirix" ja, nin ye bolocili fura fɔlɔ ye sumaya kɛlɛli la.
Sumaya bana bolocili fura "Mosquirix" ja, nin ye bolocili fura fɔlɔ ye sumaya kɛlɛli la. AFP - BRIAN ONGORO

Sumaya ye bana lakodonnen ye Farafinna, a ka teli ka dadigi kɛ muso lasirilenw ani denmisɛniw de la ka caya.

Ganseli

"OMS" yɛrɛ ka jatiminɛ dɔw la, denmisɛn kelen bɛ fatu diɲɛ kɔnɔ minuti fila o minuti fila sumaya bana sababu la.

Farafinna kɔnɔ, denmisɛn minnu sii ma se san duuru ma, o mɔgɔ ba kɛmɛ fila ni biwɔrɔ (260000) ɲɔgɔn bɛ fatu sumaya kɔsɔn san o san Farafinna.

 

Sumaya boloci fura kura RTS,S dilani n’a kɛ sababu ɲuman ye Farafinna ma, i n a fɔ "OMS" bolofara min bɛ Farafinna o ɲɛmɔgɔ Dr Matshisizo Moeti ka fɔla.

Bi kɛnɛya jɛmukan bɛ kuma o boloci fura in kan.