Kɛnɛya jɛmukan

Nin dɔgɔkun in na, an bi kuman "Coronavirus" bana sii kura  ‘’Omicron’’ de kan

A jɛnsɛnna :

Bana in, fanga bɔɲalen don nin waati in na diɲɛ jamana caman de kɔnɔ.

Koronabana suguya kura, "Omicron".
Koronabana suguya kura, "Omicron". Lionel BONAVENTURE AFP/File
Ganseli

Kabi ‘’omicron’’ pohili Novembre kalo tɛmɛnen, ka n'a se bi ma, kunnafoni jumɛnw bɛ kɛnɛyatigila-mɔgɔw bolo kɔrɔ bana in kan ? Boloci-furaw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye a kɛlɛli la, ani fɛɛrɛ minnu kan ka siratagama halisa, yasa k’an yɛrɛ latanga a ma ? 

An ye weelen sama Dr Bourahima Camara ma, k’a bɔ Dakar, dɔgɔtɔrɔso min tɔgɔ ‘’Hôpital de solidarité Islamique’’.

ka baroda tɔw lajɛ