Kɔ́nɔnafɛn dáfata
Kalanso sira kan

Denmisɛnw ka kalanko bɛ se ka ɲanabɔ cogo di farafinna, koronabana tile in na ?

Kumakanw 10:00
Kalandenw kalanso dɔn la
Kalandenw kalanso dɔn la Shutterstock / buraktumler - buraktumler
A kɛbaga : RFI MANDENKAN
Sanga 11

Kalanso sira kan bɛ kuma o baabu de kan.

Gafɛ sɔrɔbali

Aw bɛ ka kunnafoni min nyini o tɛ se k'a sɔrɔ bilen.