Kalanso sira kan

Denmisɛnw ka kalanko bɛ se ka ɲanabɔ cogo di farafinna, koronabana tile in na ?

Kumakanw 10:00
Kalandenw kalanso dɔn la
Kalandenw kalanso dɔn la Shutterstock / buraktumler - buraktumler

Kalanso sira kan bɛ kuma o baabu de kan.