Kalanso sira kan

Kalanso sira kan bɛna kuma kalanfaw ka sarako de kan, manden duguw la

A jɛnsɛnna :

Tuma caman na, sarako kuma bɛ kalanfaw ni marabagaw cɛ farafinna jamanaw la.

Kalanfa sénégal kalanso dɔ kɔnɔ
Kalanfa sénégal kalanso dɔ kɔnɔ © RFI
Ganseli

Ka se ka kuma o ko kan, an ye weele bila Burukina Faso, kalafanw ka lafasatɔn ɲamɔgɔ dɔ ma. A tɔgɔ Ernest TRAORE. Ulu ye fɛɛrɛ minnu sigi senkan walasa ka sarako sigikafɔ nɔgɔya u ni marabagaw cɛ, a bɛna o fɔ an ye.  

Kalanso sira kan, aw ka kɛnɛ don. A kana fɔ aw kɔ.  

 

ka baroda tɔw lajɛ