Kɔ́nɔnafɛn dáfata
Kalanso sira kan

Kalandenw ka wolosɛbɛn ko manden duguw la

Kumakanw 10:00
Wolosɛbɛn n'a bɛ weele Faransɛkan na ''Acte de naissance''
Wolosɛbɛn n'a bɛ weele Faransɛkan na ''Acte de naissance'' © RFI
A kɛbaga : Nama DIARRA
Sanga 11

Bi kalanso sira kan, an bɛ kuma kalandenw ka wolosɛbɛnko de kan, Mande duguw la.

Ganseli

An bɛna kuma di kalanfaw ni sigidaɲɛmɔgɔw ma. An bɛna baro kɛ fana ni kalandenw ye, minnu ka kalan tiɲɛn na wolosɛnbɛnko kosɔn.  

Kalanso sira kan y'aw bɛɛ de ka kɛnɛ ye .

Gafɛ sɔrɔbali

Aw bɛ ka kunnafoni min nyini o tɛ se k'a sɔrɔ bilen.