Kalanso sira kan

Kalanden minnu bangebagaw y'u sigiyɔrɔ bila, lakanabaliya kosɔn

Kumakanw 10:00
Mali la, mɔgɔ minnu y'u sigiyɔrɔbila ka na sigi Bamako, Mali faba la. K'a sabu kɛ lakanabaliya ye.
Mali la, mɔgɔ minnu y'u sigiyɔrɔbila ka na sigi Bamako, Mali faba la. K'a sabu kɛ lakanabaliya ye. © Michele CATTANI/ AFP
A kɛbaga : Nama DIARRA
Sanga 11

Nin dɔgɔkun kalanso sira kan jɛmukan bɛ kuma kalandenw minnu somɔgɔw y'u sigiyɔrɔbila lakanabaliya kosɔn.

Ganseli

Segi bɛ k'a kan aw ye, ntɛnɛndon, zanwuyekalo tile 18. O ko in sababu la, kalanden caaman ka kalan tiɲɛnna. An bɛna kuma di lakanako dɔnbagaw ani kalandenw ma, ka fara kalandenw  bangebagaw kan.

Kalanso sira kan, aw ka kɛnɛdon!