Kalanso sira kan

Cɛmanniw ni musomanniw ka damakɛɲɛli kalan ko fan fɛ manden duguw kɔnɔ, jɛmukan tɛmɛnen don

Kumakanw 10:00
Kalanfa dɔ bɛ ka nundatugunna di kalandenw ma Attecoube kalanso dɔ la, Abidjan, Cote d'Ivoire jamana na.
Kalanfa dɔ bɛ ka nundatugunna di kalandenw ma Attecoube kalanso dɔ la, Abidjan, Cote d'Ivoire jamana na. © ISSOUF SANOGO / AFP

Aw ka bi jɛmukan bɛ kuma cɛmanniw ni musomanniw ka damakɛɲɛli de kan kalanko fan fɛ.

Ganseli

An bɛna baro kɛ ni ɲininikɛlaw ye manden dugu la, ani cɛkɛda minnu bɛ baara kɛ kalansira kan. Segi bɛ kɛ jɛmukan in kan aw ye ntɛnɛdon, feviriyekalo tile 15, nɛgɛ kanɲɛ tan ni wolonfila mana tɛmɛ ni sanga mugan ye (17h 20).

Kalanso sira kan, aw ka kɛnɛ don.