Musomanniw ka kɔnɔta kalansow la

Kumakanw 10:00
Kalanden kɔnɔma doɔ.
Kalanden kɔnɔma doɔ. © AFP

An bɛna  baro kɛ ni kalanfaw ye, kalandenw, ani bangebagaw. Jɛmukan in kɔnɔ, an bɛna kuma di fana musomanniw ma, minnu ye kɔnɔ ta n'u ka kalan tiɲɛnna.

Ganseli

KalaSegi bɛ kɛ jɛmukan in kan, ntɛnɛndon, feviriyekalo tile mugan ni fila (22) nɛgɛ kanɲɛ tan ni wolonfila mana tɛmɛ ni sanga mugana ye (17h 20).

Kalanso sira kan, aw ka kɛnɛ don !