kalandenbaw ka kalan sara baliya kɛnyɛrɛyɛ sanfɛkalansow la jamana marabaaw fɛ

Kumakanw 10:00
Sanfɛkalanden dɔw kalanso dɔ kɔnɔ.
Sanfɛkalanden dɔw kalanso dɔ kɔnɔ. REUTERS/Luc Gnago

Aw ka bi jɛmukan bɛ kuma kalandenbaw ka kalan sara baliya de kan kɛnyɛrɛyɛ sanfɛkalansow la farafina, tumami ni marabagaw y’u bila ka ta kalan na yɛn.

Ganseli

An ni kalanfaw, kalandenbaw, ani bangebagaw dɛ b’ɔ barɔ in kɛ ɲɔgɔnfɛ. Segi bɛ kɛ jɛmukan in kan, ntɛnɛndon, marisikalo tile fɔlɔ la (01) nɛgɛ kaɲɛ tan ni wolonfila mana tɛmɛ ni sanga mugana ye (17h 20).

Kalanso sira kan, aw ka kɛnɛ don !