Bi an bɛ kuma lakɔlidenw ka hakiligɔya, u ka "examens" sɔrɔbaliya a n'u ka kalanbila de kan

Kumakanw 10:00
Sanfɛn kalanden dɔw Gabon jamana na.
Sanfɛn kalanden dɔw Gabon jamana na. © RFI/Yves-Laurent Goma

An ni kalanfaw, kalanden minnu genna kabɔ lakɔlila k’u hakili ka gɔ ani minnu fana dɛsɛra "examen", sɔrɔli la, an n'olu de b’o baro in kɛ ɲɔgɔnfɛ.

Ganseli

Segi bɛ kɛ jɛmukan in kan, ntɛnɛndon, marisikalo tile seegi la (08) nɛgɛ kaɲɛ tan ni wolonfila mana tɛmɛ ni sanga mugana ye (17h 20).

Kalanso sira kan, aw ka kɛnɛ don !