Kalanso sira kan

Baaradege kalanw farafinna n’a bɛ weele formation professionnelle

Kumakanw 10:00
Sojɔra dɔw bɛ baara kalan na, kalanso dɔ kɔnɔ, Sénégal.
Sojɔra dɔw bɛ baara kalan na, kalanso dɔ kɔnɔ, Sénégal. © AFP/SEYLLOU

 An ni cakɛda minnu bɛ farafinna baaradɛkalanw kama, kalandenw ni kalanfaw o baaradegekalansow la, de bɛ baro in kɛ ɲɔgɔnfɛ. Segin bɛ kɛ jɛmukan in kan, ntɛnɛndon wulafɛ, avirili kalo tile 5 san 2021 na.Kalanso sira kan, aw ka kɛnɛ dɔn !