kalandenw ka dɔrɔku ta, kalan yɔrɔw la Manden duguw kɔnɔ.

Kumakanw 10:00
Dɔrɔku minna dɔ, Johannesburg dafɛlanna.
Dɔrɔku minna dɔ, Johannesburg dafɛlanna. © AFP PHOTO/MUJAHID SAFODIEN

“Kalan so Sira kan” bɛna kuma min kan, o de ye, kalandenw ka dɔrɔku ta, kalan yɔrɔw la.-        A ko bɛ bolo jumɛn kan bi ?-        A kan ka kɛlɛ cokodi ?-        Kalanfaw, denmasaw ani marabagaw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ?Aw bɛna jabi sɔrɔ nin gniningali nunnu na, nin Seydou ABOUBACAR n'a ka mɔgɔ weelelenw ye.