Musomanniw ka kɔnɔta kalansow la

Kumakanw 10:00
Kalanden npogotikini kɔnɔma dɔ.
Kalanden npogotikini kɔnɔma dɔ. © AFP

''Aw bɛna jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye'' An bɛna  baro kɛ ni kalanfaw ye, kalandenw, ani bangebagaw. Jɛmukan in kɔnɔ, an bɛna kuma di fana musomanniw ma, minnu ye kɔnɔ ta n'u ka kalan tiɲɛnna.KalaSegi bɛ kɛ jɛmukan in kan, ntɛnɛndon, feviriyekalo tile mugan ni fila (22) nɛgɛ kanɲɛ tan ni wolonfila mana tɛmɛ ni sanga mugana ye (17h 20).Kalanso sira kan, aw ka kɛnɛ don !