Bi jɛmukan bɛna kuma Kalandenw ka jɛkuluw nafa de kan kalansow la

Kumakanw 10:00
Kalandenw Centrafrique.
Kalandenw Centrafrique. Laura Martel/RFI

Kalandenw ka mara jɛkuluw "Gouvernement scolaire" Faransi kan na, bɛ kalanso caman kɔnɔ Mandenduguw la.Ɲinigali ye, wali nafa bɛ u la wa ?A bɛ se ka hakilina ni famuyali jumɛn di kalandenw ma.