Kalanso sira kan

Bi kalanso sira kan jɛmukan bɛ kuma kalandew ka kalan bila de kan

A jɛnsɛnna :

Manden jamanaw na mɔgɔ caman de bɛ kalan bila kasɔrɔ u ma tila kalan na, dɔw fana bɛ yen olu ma garijɛgɛ sɔrɔ ka don kalan na.Nin bɛɛ kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye ?Fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ se ka ta o ko la?Cheick Berthé n'a ka mɔgɔ weelelew b'o jabi an ye.

Cote d'Ivoire jamana kalanden dɔw, kalanso kɔnɔ.
Cote d'Ivoire jamana kalanden dɔw, kalanso kɔnɔ. Zenman/Wikipédia