Manden kalandenw ka "Bac"sɔrɔ kɔ, caman t'a don u bɛ taa sanfɛ kalan min kɛ

Kumakanw 10:00
Alain Kiséna, kalanfa ani "Club" RFI tɔnden Kigoma-Nyarugusu dugu la,Tanzanie jamana na.
Alain Kiséna, kalanfa ani "Club" RFI tɔnden Kigoma-Nyarugusu dugu la,Tanzanie jamana na. © Club RFI Kigoma

An fɛ yan manden, baki "Bac" sɔrɔlɛn kɔfɛ kalanden caman bɛ gɛlɛya sɔrɔ u ka sanfɛ kalan bolo sugandili la. Olu caman t'a dɔn u bɛ taa kalan bolo sira min fɛ sanfɛ kalansow kɔnɔ.

Ganseli

O gɛlɛya  yɛrɛ b'a to caman bɛ kalan bolo dɔw sugandi, ka tila ka ninmisa o la kɔfɛ.  

Mun de la kalan bolo sugandili ka gɛlɛn baki sorɔla kuraw bolo?

O bɛ se ka gɛlɛya jumɛn lase u ma sanfɛ kalansow la?

Cheick BERTHE n'a ka mɔgɔ weelelenw bɛna o de babu sigi aw ye bi Kalanso sira kan jɛmukan kɔnɔ.