Kalanso sira kan

Kalanden caman bɛ bɔ u fajamanaw kan ka taa kalankɛ jamana wɛrɛ la

A jɛnsɛnna :

O kalanden ninnu bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ. 

Sanfɛ kalanden dɔw.
Sanfɛ kalanden dɔw. © RFI/Abdulmonam Eassa
Ganseli

Dɔw ta ye waati yɛlɛma ye, dɔwɛrɛw ta ye siyɔrɔ ko ye. 

dɔw fana ta ye fiyɛrɛbɔ waari walima dumuni waari ko ye. 

An ka bi Kalanso sirakan jɛmukan bɛ kuma o gɛlɛyaw de kan. 

A labɛnna Abdoulaye OUATTARA fɛ.

Jɛmukan tɛmɛnen don.

ka baroda tɔw lajɛ