Kɔ́nɔnafɛn dáfata

Kan jumɛ bɛ yɛn?

Farafina sifinw ka jemukan mandenkan na. Sibiri o sibiri ani kari o kari nɛgɛ kanyɛ 12 ani nɛgɛ kanyɛ 17 mandendugu watila « Kan jumɛ bɛ yɛn ? » RFI kan, bɛ kuma di farafina sifinw ma. « Kan jumɛ bɛ yɛn ?» bɛ sifinw lamen, ani u bɛ jɛ u joro kowla ni jigilakowla. Masalaw, ladiliw, sira bɛ di u ma ka kuma u ka yorow kibaru kan walama u ka balo cogow kan. « Kan jumɛ bɛ yɛn ? » Masala kɛnɛ mi do bɛ kuma di farafina sifinw dɛ ma RFI la. → https://www.facebook.com/RFI-Mandenkan-1057106817686105/

Laseli kɛnɛw bɛɛ
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
Gafɛ sɔrɔbali

Aw bɛ ka kunnafoni min nyini o tɛ se k'a sɔrɔ bilen.