Kan jumɛn bɛ yɛn?

Farafinna siifinw ka jɛmukan mandenkan na. Sibiri o sibiri ani kari o kari nɛgɛ kaɲɛ 12 ani nɛgɛ kaɲɛ 17 manden dugu waatiw la.

Kan jumɛ bɛ yɛn ? RFI kan, an bɛ kuma di Farafinna siifinw ma. An bɛ siifinw lamɛn, ani u jɔyɔrɔ u ka sigida ɲɛtaa kow la. Masalaw, ladilikanw, sira bɛ di u ma ka kuma u ka yɔrɔw kibaru kan walima u ka balo cogoyaw kan.

Kan jumɛ bɛ yɛn ? Masala kɛnɛ  bɛ kuma di Farafinna siifinw de ma RFI kan. → https://www.facebook.com/RFI-Mandenkan-1057106817686105/

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10