Yiridenw bayɛlɛmali n’u feereli gɛlɛyaw cakɛda-misenw kan

Kumakanw 30:00
Jeanne Sawadogo et Adama Kanté.
Jeanne Sawadogo et Adama Kanté. © Collections personnelles/Jeanne Sawadogo et Adama Kanté.

Dogokun hakilinan nyuman kɛnɛ kan : Rojeanse Bio Nature nyɛmɔgɔ Jeanne Sawadogo ani Food Santé nyɛmaa Adama Kanté, olu ye anw baro u ka gɛlɛyaw kan ka taga yiridenw bayɛlɛmali n'u feereli ko ta fan fɛ.

Ganseli

Coronavirus bana ŋunuŋunu kanw kɛlɛli kun kan, kuman di la Dr Adama Diarra ma ka bɔ Ngor kɛnɛyaso la, Dakar, Sénégal faaba la. Sadio Doucouré y'a nyininka banakise sɛgɛsɛgɛli-kɛyɔrɔw (laboratoire) sen-nɔ la coronavirus bangenni-ko kan

Lamɛnbagaw ka kɛnɛ sigi la bi. A ye talikɛ coronavirus bana kan, kalan-ko bolo ma.

Dogokun maa-lakodonen ye Burkina donkilidala Saly-Z ye. A nyininkara an ka lasigiden Bobo Dioulasso, Abdoulaye Ouattara fɛ bi don kɛrɛnkɛrɛnen in hukumu kɔnɔ ka nyɛsin donkili-ko ma.