Kɔ́nɔnafɛn dáfata
Kan jumɛ bɛ yɛn?

Bi baro: Coronavirus kɔlɔlɔ farafina musow n'a sunguruninw kan...

Kumakanw 30:00
REUTERS/Mike Hutchings
A kɛbaga : RFI

- Bi baro bɛna taalikɛ OMS ka jatɛ sɛben dɛ kan ko coronavirus bana fana kɔlɔlɔ bɛ sɔn ka bɔnyaya farafina musow n'a sunguruninw kan kosobɛ. An ka dunan yɛ Adja Adama KOUYATE dɛ yɛ, COFIG jɛkulu kuma lasélila kabɔ Laginɛ.

Ganseli

- Bi ladilikan: Dr Yaya SYLLA dɛ b’o d'anw ma musow ka dɔcɔtɔrɔ so taga dɔgɔya coronavirus siran kɔsɔn.

- Togodaw Kunkan: kuma bɛna di Radio BRICO FM ma, Sirakoro mara la Mali. 

Gafɛ sɔrɔbali

Aw bɛ ka kunnafoni min nyini o tɛ se k'a sɔrɔ bilen.