Dɔgɔkun hakilila-nyuma: COMADE banyumakɛ tɔn dɛ b'o d'anw ma Mali la

Kumakanw 30:00
REUTERS/Matthieu Rosier

- Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Anw ni COMADE banyumakɛ tɔn dɛ b'o kɛ deniw hakew kan 

Ganseli

- Bi ladilikan: Mama Sacko dɛ b'o d'anw ma denw ka kalanw cɔrɔsili kan Covid-19 waati in na, alɛ yɛ bangɛ kabini France jamana la

- Coronavirus ngunu ngunu kanw fɛsɛ-fɛsɛli: yala "connexion G5" bisɛ ka kɛ sabau yɛ ka dɔ fara coronavirus bana carili kan wa?

- An bɛna jaa baarakɛla min lakodon: Boubacar KONE COLONEL ka bô Bobo Djoulasso Burkina.