Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Mme GANDEMA Leticia dɛ b'o d'anw ma

Kumakanw 30:00
Mme GANDEMA, lors d’une séance de formation sur le Projet IDEAL Burkina
Mme GANDEMA, lors d’une séance de formation sur le Projet IDEAL Burkina © Mme Gandema

- Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Mme GANDEMA dɛ b'o d'anw ma Projet IDEAL kan

Ganseli

- Bi ladilikan: Yaya KONARE dɛ b'o d'anw ma hadama dɛn ka kan k'i hakili tô sigida n'a lamini la côgômin na

- Coronavirus ngunu ngunu kanw fɛsɛ-fɛsɛli: yala Apivirine, n'o yɛ fura yɛ, o bisɛ ka coronavierus furakɛ wa?

- An bɛna jaa baarakɛla min lakodon: MARALINKE, Mali

Mme GANDEMA, lors d’une séance de formation sur le Projet IDEAL Burkina.
Mme GANDEMA, lors d’une séance de formation sur le Projet IDEAL Burkina. © Mme Gandema