Kɔ́nɔnafɛn dáfata
Kan jumɛ bɛ yɛn?

Bi baroo bena sigi Coronavirus bala ka gwèlèya mi lasé sida bana kèlèli ma, ani ONUSIDA ka nyinè jatèminè sèbè o kan

Kumakanw 30:00
Onusida
A kɛbaga : RFI

· Mɔkɔ wélélen : Zoumana Diarra yé kabô Mali la, a lé yé CESAC nyèmôkô yé, n’o yé cakèda yé mi nyèsilen bè sida kèlèli ma, ma ani sida bana bagatôw kôkôrômadoli kan.  

Gafɛ sɔrɔbali

Aw bɛ ka kunnafoni min nyini o tɛ se k'a sɔrɔ bilen.