Kɔ́nɔnafɛn dáfata
Kan jumɛ bɛ yɛn?

BI baroo bena sigi hadji bôli a ma, kôlôlô hadji laven cakèdaw kan

Kumakanw 30:00
Getty Images/Martin Gray/National Geographic
A kɛbaga : RFI

Gafɛ sɔrɔbali

Aw bɛ ka kunnafoni min nyini o tɛ se k'a sɔrɔ bilen.