Kɔ́nɔnafɛn dáfata
Kan jumɛ bɛ yɛn?

Dɔgɔkun hakilila-nyuma: NEBEBAY jɛkulu kabini Sénégal

Kumakanw 30:00
© Nebeday
A kɛbaga : RFI
Sanga 31

- Bi ladilikan: jira yiri nafa, Bassiaka DAO Burkina Faso- An bɛna donkilidaala min lakodon: Fatoumata DIARRA ka bô Bakel dugu la, Sénégal.

Gafɛ sɔrɔbali

Aw bɛ ka kunnafoni min nyini o tɛ se k'a sɔrɔ bilen.