Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Seydou Cissoko dɛ b’ô d’anw ma

Kumakanw 30:00
© Seydou Sissoko

- Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Seydou Cissoko dɛ b’ô d’anw ma a ka tolantan jɛkulu kan 

Ganseli

- Bi ladilikan: Demisɛninw ka kalan kɔlɔsili nafa

- Coronavirus ngunu ngunu kanw fɛsɛ-fɛsɛli: Yala sɛgɛ-sɛgɛliw y’a yira kô Aivirine bɛ coronavirus furakɛ wa?

- An bɛna min lakodon: Tombouctou djinganiber misiri san o san barili.