Kɔ́nɔnafɛn dáfata
Kan jumɛ bɛ yɛn?

Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Aicha Traoré dɛ b’ô d’anw ma a ka baara kan.

Kumakanw 30:00
Des meubles transformés en pneu.
Des meubles transformés en pneu. © Aicha TRAORE
A kɛbaga : RFI
Sanga 31

-Bi ladilikan: Zira yiri dɛn n'a bulu nafaw, Basiaka DAO- An bɛna donkilidaala minw lakodon: Badenya Seyba ni Yacou, Burkina.

Gafɛ sɔrɔbali

Aw bɛ ka kunnafoni min nyini o tɛ se k'a sɔrɔ bilen.