Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Aicha Traoré dɛ b’ô d’anw ma a ka baara kan.

Kumakanw 30:00
Des meubles transformés en pneu.
Des meubles transformés en pneu. © Aicha TRAORE

-Bi ladilikan: Zira yiri dɛn n'a bulu nafaw, Basiaka DAO- An bɛna donkilidaala minw lakodon: Badenya Seyba ni Yacou, Burkina.

Ganseli
Des fauteuils en pneu.
Des fauteuils en pneu. © Aicha TRAORE