Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Rasmata KONDOMBO dɛ b’o d'anw ma a ka buuru jenin cakɛda kan

Kumakanw 30:00
Rasmata KONDOMBO dɛ b’o d'anw ma a ka buuru jenin cakɛda kan
Rasmata KONDOMBO dɛ b’o d'anw ma a ka buuru jenin cakɛda kan © Rasmata KONDOMBO

Bi ladilikan: Dr CAMARA dɛ b’o d'anw ma démisenin mara cogo nyuman kan

Ganseli

(jɛmu kôrôlɛn)

- An bɛna donkilidaala min lakodon: TITIDEN LIL IBA ka bo Mali la

« Boulangerie Moderne du FASO »
« Boulangerie Moderne du FASO » © RFI